Arbeidsmiljøloven § 1-2 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-2 regulerer lovens virkeområde, altså hva som omfattes av loven.

 Det fastslås i arbeidsmiljøloven § 1-2 første ledd at loven gjelder for «virksomhet som sysselsetter arbeidstaker», med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven.

Loven gjelder altså for «virksomhet» forutsatt at denne virksomheten sysselsetter arbeidstakerne. Avgrensningen av virksomhetsbegrepet vil som alminnelig regel falle sammen med arbeidsgiverbegrepet, se arbeidsmiljøloven § 1-8. Uttrykket «virksomhet» innebærer at virksomheten må være organisert som et selvstendig rettssubjekt. Hvilken organisasjonsform virksomheten har er ikke av betydning. De typiske virksomhetene er aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, utenlandske foretak, foreninger og stiftelser.

Virksomhetsbegrepet omfatter alle former for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Både ideell og immateriell virksomhet er omfattet. Det er ikke av betydning hvorvidt virksomheten drives med profitt som formål. Både virksomheter med og uten profitt som formål er omfattet.

Det er både i rettspraksis og teori fremholdt at virksomhetsbegrepet må tolkes på bakgrunn av formålet med den enkelte bestemmelse. En fortolkning av virksomhetsbegrepet som innebærer at det skal forstås snevrere enn arbeidsgivers samlede virksomhet må ha et særskilt grunnlag, jf. Rt. 1992 s. 776. Hovedregelen er at det er bedriften som sådan som utgjør arbeidsgiverens virksomhet i arbeidsmiljølovens forstand. Arbeidstakerens rettigheter er altså knyttet til den enkelte virksomhet.

Som regel vil det ikke være problematisk å vurdere hvilke virksomheter som «sysselsetter» arbeidstaker. Det kan likevel oppstå grensespørsmål dersom virksomheten ikke har ansatt en arbeidstaker, men inngått en avtale med en løsere tilknytning. Et eksempel på dette kan være freelancere.

I bestemmelsens annet ledd opp stilles det to unntak fra loven. Unntakene gjelder «sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten om bord skip» og «militær luftfart som omfattes av luftfartsloven», jf. henholdsvis bokstav a og b.

Arbeidsmiljøloven § 1-2:

 (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven.

(2) Unntatt fra loven er:
a) sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten ombord i skip,
b) militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. Departementet kan gi forskrift om unntak fra loven for sivil luftfart og annen statsluftfart enn militær luftfart og om særregler for slik luftfart.

(3) Kongen kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning bestemmelsene i kapittel 14, 15, 16 og 17 skal gjelde for arbeidstakere som omfattes av lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. (statsansatteloven) eller som er embetsmenn.

(4) Kongen kan gi forskrift om at deler av den offentlige forvaltning, helt eller delvis skal unntas fra loven når virksomheten er av så særegen art at den vanskelig lar seg tilpasse lovens bestemmelser.

Les om arbeidstakeres rettigheter og plikter på Forbrukernorge.no.