Arbeidsmiljøloven § 1-3 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-3 regulerer petroleumsvirksomhet til havs.

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 1-3 første ledd at loven gjelder for «virksomhet i forbindelse med undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn, i indre norsk farvann, norsk sjøterritorium og den norske del av kontinentalsokkelen». Arbeidsmiljøloven gjelder med andre ord for petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, se også petroleumsloven.

Petroleumsvirksomhet på norsk sokkel omfattes som hovedregel fullt ut av arbeidsmiljøloven. Det er imidlertid fastsatt enkelte særregler i forskrift. To sentrale forskrifter på arbeidsrettens område er forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) og forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Den sistnevnte forskriften gir blant annet særregler for arbeidsmiljøloven om vernebestemmelsene og reglene om arbeidstid.

Etter arbeidsmiljøloven § 1-3 annet ledd vil loven også gjelde for slik virksomhet som er beskrevet i første ledd i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette følger av særskilt avtale med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig. Petroleumsvirksomhet utenfor den norske delen av kontinentalsokkelen omfattes altså som hovedregel ikke av arbeidsmiljøloven. Unntak fra denne hovedregelen kan finnes i folkeretten.

Paragrafens tredje ledd gir departementet adgang til å unnta petroleumsvirksomhet på norsk sokkel fra loven, og å bestemme at virksomhet utenfor norsk sokkel skal omfattes av loven. Dette gjøres i forskrift. Etter fjerde ledd kan det også fastsettes særregler i forskrift etter paragrafen.

 Arbeidsmiljøloven § 1-3:

 (1) Loven gjelder for virksomhet i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn, i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den norske del av kontinentalsokkelen.

(2) Loven gjelder for virksomhet som nevnt i første ledd i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette følger av særskilt avtale med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.

(3) Departementet kan ved forskrift helt eller delvis unnta virksomhet som nevnt i første og andre ledd fra loven. Departementet kan også gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som nevnt i første ledd i områder utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom det foretas undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn fra innretning registrert i norsk skipsregister eller det gjennomføres bemannede undervannsoperasjoner fra innretning eller fartøy registrert i norsk skipsregister. Departementet kan ved forskrift også fastsette at loven skal gjelde ved forflytning av innretning eller fartøy som nevnt.

(4) I forskrift etter denne paragraf kan det også fastsettes særregler.