Arbeidsmiljøloven § 1-5 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-5 regulerer de situasjoner der arbeidet utføres av arbeidstakeren i arbeidstakerens eget hjem, og der arbeidet utføres av arbeidstakeren i arbeidsgiverens hjem.  

Paragrafen tilsvarer arbeidsmiljøloven av 1977 § 2 nr. 6. Departementet ønsket å skille ut bestemmelsen i en egen paragraf. Det ble forutsatt at endringen i paragrafens ordlyd ikke skulle innebære noen materiell endring. Rettstilstanden er med andre ord den samme, se Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 81. Forskriftene til arbeidsmiljøloven 1977 skal gjelde inntil noe annet blir bestemt, jf. arbeidsmiljøloven § 20-2.

Utdrag fra Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 81:

For å lette tilgjengeligheten foreslår departementet at også bestemmelsene om arbeid i private hjem skilles ut i en egen paragraf, jf. lovforslaget § 1-5. Det foreslås ingen endring av betydning i lovteksten i forhold til gjeldende bestemmelser i arbeidsmiljøloven § 2 nr. 6.

Departementet kan etter arbeidsmiljøloven § 1-5 første ledd gi forskrift om og i hvilken utstrekning loven skal gjelde for arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Se forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, som gjennomfører EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 28 (direktiv 93/104/EF) og nr. 29 (direktiv 94/33/EF). Forskriften gjør gjeldende at arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidstakere som utfører arbeid i arbeidstakerens eget hjem. Dette gjelder med de unntak og presiseringer som følger av forskriften. Forskriften omfatter ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid. Det stilles dermed krav til en viss fasthet og varighet over det arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, jf. forskriftens § 1.

Arbeidsmiljøloven § 1-5 annet ledd fastslår at departementet også kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstaker som utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i arbeidsgivers hjem. Annet ledd tar først og fremst sikte på personer som har tilsyn med barn i arbeidsgivers hjem. Dette kan for eksempel være praktikanter. Andre arbeidstakere kan etter omstendighetene også omfattes av regelen.

Bestemmelsen ble tilføyd ved endringslov i forbindelse med at lov om arbeidsvilkår for hushjelp (hushjelploven) ble opphevet. Se forskrift om arbeid i privat arbeidsgivers hjem eller hushold.

Etter arbeidsmiljøloven § 1-5 tredje ledd kan det fastsettes særregler med hjemmel i paragrafen.

Arbeidsmiljøloven § 1-5:

(1) Departementet kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning loven skal gjelde for arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

(2) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstaker som utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i arbeidsgivers hjem.

(3) I forskrift etter denne paragraf kan det fastsettes særregler.