Arbeidsmiljøloven § 1-6 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-6 gir regler om personer som ikke er arbeidstakere. Paragrafen gir visse personer som ikke regnes som arbeidstakere i lovens forstand, et visst vern når de utfører arbeid i virksomhet som er omfattet av loven.

 Etter arbeidsmiljøloven § 1-6 første ledd skal lovens regler om varsling og helse, miljø og sikkerhet gjelde for visse personer som ikke er arbeidstakere i lovens forstand, men som utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven. Hovedregelen er at disse nærmere angitte personene regnes som arbeidstakere med hensyn til lovens regler om varsling og helse, miljø og sikkerhet.

De aktuelle personene er angitt i bokstav a til g. De grupper som er nevnt i disse bokstavene vil i varierende grad komme i direkte kontakt med arbeidslivet ved at de i løpet av et avgrenset tidsrom er i arbeid ved en virksomhet som er omfattet av arbeidsmiljøloven.

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 1-6 annet ledd at lovens bestemmelser om arbeidsgiveren skal gjelde for den som lar personer som er angitt i første ledd bokstav a til g utføre arbeid i sin virksomhet. Lovens aktuelle regler om arbeidsgiveren er særlig arbeidsmiljøloven § 1-8 annet ledd, § 2-1, § 2-2, § 3-1 flg. og § 19-1, se Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) pkt. 6.3.4.

Departementet kan etter paragrafens tredje ledd gi forskrift om hvilken utstrekning lovens øvrige bestemmelser skal gjelde for de personer som er angitt i første ledd bokstav a til g. Se forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere.

 Arbeidsmiljøloven § 1-6:

 (1) Følgende personer anses som arbeidstakere etter lovens regler om varsling og helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven:

a) elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål,

  1. b) vernepliktige,
  2. c) sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilforsvaret,
  3. d) innsatte i kriminalomsorgens anstalter,
  4. e) pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner o.l.,
  5. f) personer som i opplæringsøyemed eller i forbindelse med arbeidsrettede tiltak utplasseres i virksomheter uten å være arbeidstakere,
  6. g) personer som uten å være arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltak.

Lovens regler om varsling gjelder likevel ikke for personer som nevnt i bokstav d. Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra bestemmelsen i første punktum.

(2) Lovens bestemmelser om arbeidsgiveren gjelder for den som lar personer som nevnt i første ledd utføre arbeid i sin virksomhet.

(3) Departementet kan gi forskrift om i hvilken utstrekning lovens øvrige bestemmelser skal gjelde for personer nevnt i første ledd.