Arbeidsmiljøloven § 1-1 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-1 er lovens formålsbestemmelse. Den gir veiledning ved at den uttrykker loven overordnede visjon og verdisyn.

 I tillegg til arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse som er angitt i lovens aller første paragraf, har arbeidsmiljøloven en rekke andre materiellrettslige bestemmelser. Dette er de paragrafene som angir arbeidsrettens regler.

Resten av lovens materiellrettslige bestemmelser skal tolkes i lys av formålet med loven. Dette er har blitt gjort blant annet i Høyesterettsdommene Rt. 2009 s. 658 og Rt. 2009 s. 578.

Utdrag fra Rt. 2009 s. 658 avsnitt 75:

Det er heller ikke etter mitt syn grunn til nå å legge vekt på arbeidsgivers og kollegers påståtte manglende tillit til A i vurderingen av om det vil være åpenbart urimelig at A får fortsette i sin stilling. Fylkeskommunen plikter som andre arbeidsgivere å sørge for et inkluderende arbeidsliv og å motvirke utstøting fra arbeidslivet, jf. arbeidsmiljøloven § 1-1 bokstav e).

Utdrag fra Rt. 2009 s. 578 avsnitt 48:

Saken skiller seg dermed fra Statfjordsaken og ambulansesaken både med hensyn til omfanget av behovet for vikarer og hvilke alternativer man har hatt for å løse vikarbehovet. Jeg finner det klart at det verken var i strid med loven eller dens formål at det aktuelle arbeidskraftbehovet ble løst ved bruk av midlertidig ansatte vikarer. A kan følgelig ikke gis medhold i at han har krav på fast ansettelse på dette grunnlag.

Begge utdragene fra Høyesteretts praksis illustrerer hvordan lovens formål er en relevant rettskilde og et relevant moment ved anvendelsen av arbeidsmiljøloven. Det er jo nettopp dette formålet som ligger til grunn for de materielle rettsreglene som loven gir uttrykk for. Dersom en står overfor to alternative tolkninger av en lovbestemmelse, vil den tolkningen som samsvarer best med lovens formål, i mangel av andre holdepunkter være den mest nærliggende å legge til grunn.

 Arbeidsmiljøloven § 1-1:

Lovens formål er:

  1. a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
  2. b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
  3. c) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten,
  4. d) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
  5. e) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
  6. f) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Les her om du leter etter lovkommentarer om avhendingsloven eller håndverkertjenesteloven:

Avhendingsloven med lovkommentarer

Håndverkertjenesteloven med lovkommentarer