Arbeidsmiljøloven på 1-2-3

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljøloven) er den grunnleggende loven for det norske arbeidslivet. Arbeidsmiljølovens skal blant annet sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

 Lovens utførlige tittel gir allerede en god pekepinn på den regulerer – arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. I arbeidsmiljøloven finnes flere forskjellige regler som skal bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø, samt mange viktige regler om de ansattes arbeidstid. Stillingsvern betyr arbeidstakeres vern mot usaklig oppsigelse og avskjed, og loven oppstiller flere viktige regler om dette. Det norske stillingsvernet er sterkt. Arbeidsmiljøloven har også flere viktige formål, og disse er angitt i lovens § 1-1.

Den någjeldende arbeidsmiljøloven erstatter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar 1977. Denne loven ble også kalt arbeidsmiljøloven, men ble opphevet da arbeidsmiljøloven av 2005 trådte i kraft.

Arbeidsmiljøloven gjelder for alle arbeidsforhold, og den berører derfor mange. Arbeidsforhold der staten er arbeidsgiver, må i tillegg til arbeidsmiljøloven suppleres med statsansatteloven av 16. juni 2017 nr. 67. Arbeidsforhold på sjøfartens område reguleres av skipsarbeidsloven av 21. juni 2013 nr. 102.

Loven er inndelt oversiktlig i 22 forskjellige kapitler, som alle inneholder flere forskjellige paragrafer. Paragrafene i kapittel 1 er angitt som § 1-1, § 1-2, § 1-3, mens paragrafene i kapittel 2 er angitt som § 2-1, § 2-2, § 2-3 osv.

Oversikt over de forskjellige kapitlene i arbeidsmiljøloven:

 • Kapittel 1: Innledende bestemmelser
 • Kapittel 2: Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 • Kapittel 2 A: Varsling
 • Kapittel 3: Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
 • Kapittel 4: Krav til arbeidsmiljøet
 • Kapittel 5: Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv.
 • Kapittel 6: Verneombud
 • Kapittel 7: Arbeidsmiljøutvalg
 • Kapittel 8: Informasjon og drøfting
 • Kapittel 9: Kontrolltiltak i virksomheten
 • Kapittel 10: Arbeidstid
 • Kapittel 11: Arbeid av barn og ungdom
 • Kapittel 12: Rett til permisjon
 • Kapittel 13: Vern mot diskriminering
 • Kapittel 14: Ansettelse mv.
 • Kapittel 14 A: Konkurransebegrensede avtaler i arbeidsforhold
 • Kapittel 15: Opphør av arbeidsforhold
 • Kapittel 16: Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
 • Kapittel 17: Tvister om arbeidsforhold
 • Kapittel 18: Tilsynet med loven
 • Kapittel 19: Straff
 • Kapittel 20: Avsluttende bestemmelser