Arbeidsmiljøloven § 1-7 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-7 gir regler om utsendte arbeidstakere.  Loven kommer med en definisjon av utsendt arbeidstaker i arbeidsmiljøloven § 1-7 første ledd. Det fremgår av denne bestemmelsen dette er en «arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til». Det vil si at begrepet utsendt arbeidstaker […]

Arbeidsmiljøloven § 1-6 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-6 gir regler om personer som ikke er arbeidstakere. Paragrafen gir visse personer som ikke regnes som arbeidstakere i lovens forstand, et visst vern når de utfører arbeid i virksomhet som er omfattet av loven.  Etter arbeidsmiljøloven § 1-6 første ledd skal lovens regler om varsling og helse, miljø og sikkerhet gjelde for […]

Arbeidsmiljøloven § 1-5 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-5 regulerer de situasjoner der arbeidet utføres av arbeidstakeren i arbeidstakerens eget hjem, og der arbeidet utføres av arbeidstakeren i arbeidsgiverens hjem.   Paragrafen tilsvarer arbeidsmiljøloven av 1977 § 2 nr. 6. Departementet ønsket å skille ut bestemmelsen i en egen paragraf. Det ble forutsatt at endringen i paragrafens ordlyd ikke skulle innebære […]

Arbeidsmiljøloven § 1-4 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-4 kommer med regler om virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker. Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 1-2 første ledd at loven gjelder for «virksomhet som sysselsetter arbeidstaker», med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. Arbeidsmiljøregelen gjelder med dette utgangspunkt altså ikke for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven § 1-4 første ledd fastsetter at […]

Arbeidsmiljøloven § 1-3 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-3 regulerer petroleumsvirksomhet til havs. Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 1-3 første ledd at loven gjelder for «virksomhet i forbindelse med undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn, i indre norsk farvann, norsk sjøterritorium og den norske del av kontinentalsokkelen». Arbeidsmiljøloven gjelder med andre ord for petroleumsvirksomheten på den […]

Arbeidsmiljøloven § 1-2 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-2 regulerer lovens virkeområde, altså hva som omfattes av loven.  Det fastslås i arbeidsmiljøloven § 1-2 første ledd at loven gjelder for «virksomhet som sysselsetter arbeidstaker», med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. Loven gjelder altså for «virksomhet» forutsatt at denne virksomheten sysselsetter arbeidstakerne. Avgrensningen av virksomhetsbegrepet vil som alminnelig regel falle […]

Arbeidsmiljøloven § 1-1 med lovkommentar

Arbeidsmiljøloven § 1-1 er lovens formålsbestemmelse. Den gir veiledning ved at den uttrykker loven overordnede visjon og verdisyn.  I tillegg til arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse som er angitt i lovens aller første paragraf, har arbeidsmiljøloven en rekke andre materiellrettslige bestemmelser. Dette er de paragrafene som angir arbeidsrettens regler. Resten av lovens materiellrettslige bestemmelser skal tolkes i lys […]